Category
Frigorífics, Grues, MMA >3.500Kg Cat, MMA <3.500Kg Cat

MMA superior a 3500Kg

Vehicles Pesats

MMA>  3500Kg.
Barredora sobre camió de diferent capacitat.
Llevaneus amb esparcidor de sal i tascó.
Ampollers.
Possibilitat de muntar grua.
Accessoris: Rotatius, monitors i càmeres de visió posterior.
Sistema de pesatge.
Caixa amb diferents capacitats.
Homologació segons normativa.

 

USOS

Instal·lació i manteniment de línies i xarxes de comunicació.
Manteniment vials i obres públiques.
Distribució material de construcció.
Transport logístic.
Unitats per realitzar els diferents serveis d’organismes públics.
Transport de personal i brigades d’actuació.
Conservació de carretera i cort de carril.