SERVEI DEL RÈNTING

ELS AVANTATGES DEL RÈNTING

El  rènting és una alternativa a la compra per la qual opten moltes empreses avui dia donada la flexibilitat i avantatges que suposa.
És un servei integral de lloguer a mitjà i llarg termini que inclou tots els serveis.
És rendible per a l’empresa ja que li permet disposar d’un bé sense necessitat d’inmobilizar recursos financers,
permetent destinar aquests recursos a altres inversions.

 

TÈCNIQUES

Flota de vehicles adaptada als canvis que exigeix l’evolució tecnològica.
Disseny de vehicles a mesura per millorar la productivitat tècnica i imatge de l’empresa.

ECONÒMIQUES

No requereix realitzar inversions.
No immobilitza recursos de l’empresa en béns de renovación constant.
No es reflecteix en el balanç de la societat, ni com a immobilitzat ni com a passiu.
Evita desajustaments entre els terminis d’amortització i els de utilització real d’un ben.
Elimina els costos variables per un cost fix mensual.
Redueix les despeses administratives de control dels serveis.

FISCALS

Despesa de lloguer 100% deduïble.
Recuperació de l’impost corresponent de forma íntegra.

FINANCERES

Alliberament de recursos per millorar la liquiditat de l’empresa. Els fluxs de caixa es reparteixen al llarg de l’operació i no al seu inici.

Beneficiar-se del ben sense haver d’endeutar-se.

COMPTABLES

Els béns en lloguer no formen part de l’immobilitzat de l’empresa arrendatària.
Millora els ràtios d’endeutament i ROI (beneficis/total actiu)
Reducció de factures a comptabilitzar.

OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS

Externalització de la gestió de la flota per destinar els seus recursos a activitats generadores de major negoci.

SERVEIS INCLOSOS

Cuidem tots els detalls.

Assegurança de cobertura a tot risc.

Flexibilitat en terminis de contractació de rènting entre 24 a 60 mesos.

Estoc per a lloguers discontinus i flexibles d'entre 3 i 24 mesos.

Disponibilitat de vehicles de preentrega i substitució de similars característiques.

Assessoria sobre vehicles i estudi de solucions per a projectes fets a mesura de cada client.

Flexibilitat en quilometratges contractats.

Manteniments preventiu i correctiu.

Substitució de pneumàtics.

Unitats mòbils per a assistència immediata in situ, donen un ampli servei tècnic i mecànic.